Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-149994-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện/thành phố nơi có công trình xả thải
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng