Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp đang xả thải và đã có công trình xử lý nước thải) - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp đang xả thải và đã có công trình xử lý nước thải) - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-012268-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không tính thời gian tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng