Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-082915-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tiền Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng