Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-144513-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng