Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-056671-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế Thanh tra
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng