Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng, động vật rừng thuộc loài nguy cấp quý hiếm và sản phẩm của chúng khi vận chuyển ra ngoài tỉnh - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với thực vật rừng, động vật rừng thuộc loài nguy cấp quý hiếm và sản phẩm của chúng khi vận chuyển ra ngoài tỉnh - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-146333-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm-Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra pháp chế Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng