Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-257821-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục kiểm lâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm ( nếu địa phương không có hạt kiểm lâm thì Cục kiểm lâm thực hiện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm hoặc qua đường bứu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng