Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số hồ sơ: B-BVH-BS58
Cơ quan hành chính: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng