Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép tổ chức hội thảo, hội nghị về thuốc thú y (có người nước ngoài tham gia) - Vĩnh Long

Thông tin

Số hồ sơ: T-VLG-019775-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng