Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp tại địa phương - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp tại địa phương - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-038398-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 (mười năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng