Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép tiếp nhận Gấu - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép tiếp nhận Gấu - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-113999-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra pháp chế - Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận Văn bản chấp thuận của Chi cục Kiểm lâm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng