Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật và giấy phép quảng cáo - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật và giấy phép quảng cáo - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-040140-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn, Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng