Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-037149-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng