Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên phương tiện bảng, biển, panô, hộp đèn có diện tích từ 30m2 trở lên (không phải quảng cáo trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp) - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên phương tiện bảng, biển, panô, hộp đèn có diện tích từ 30m2 trở lên (không phải quảng cáo trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp) - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-039660-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ các ngày lễ, tết). 05 ngày Sở Xây dựng thẩm định; 15 ngày Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, cấp phép
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng