Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng - rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá trong lĩnh vực y tế - Hải Phòng

Thông tin

Số hồ sơ: T-HPG-150857-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn chỉnh)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng - rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá trong lĩnh vực y tế
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng