Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện Quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép thực hiện Quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-039294-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc: Trường hợp các loại hàng hóa trong lĩnh vực y tế quy định tại tiết a điểm 1.5 khoản 1 Mục II Thông tư số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNNPTNT-BXD.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng