Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện Quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép thực hiện Quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-039405-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 (Mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng