Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp qua vệ tinh - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp qua vệ tinh - Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hồ sơ: B-BTT-BS62
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Phát thanh - truyền hình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng