Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thi công đấu nối đường dẫn của cửa hàng xăng dầu - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép thi công đấu nối đường dẫn của cửa hàng xăng dầu - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-040590-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Hải Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng