Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép thi công đào đường lắp đặt và sửa chữa ống nước - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép thi công đào đường lắp đặt và sửa chữa ống nước - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-031243-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Giao Thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm viêc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng