×
Tra cứu thuật ngữ

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-026873-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Đấu thầu, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng