Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Long An

Thông tin

Số hồ sơ: T-LAN-007111-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Cơ quan, tổ chức muốn xin cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam, phải gửi hồ sơ xin phép đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. -Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp không chấp thuận cấp giấy phép, Ủy ban nhân dân tỉnh phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng