Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trong khu kinh tế) - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trong khu kinh tế) - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-063812-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng