Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-059056-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thành lập VP đại diện
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng