Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Sơn La

Thông tin

Số hồ sơ: T-SLA-070821-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Du lịch - Thể thao, Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La
- Qua đường Bưu điện
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng