Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-004718-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng