Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-BS122
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Qua Bưu điện;
+ Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang.
Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng