Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS703
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng