Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-115513-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó: Sở Nội vụ 30 ngày, Ủy ban nhân dân thành phố 10 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoặc văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng