Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thành lập Doanh nghiệp thẩm định giá - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép thành lập Doanh nghiệp thẩm định giá - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-047540-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân phải chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ khi thực hiện đăng ký kinh doanh
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng