Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thành lập cơ quan báo chí - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép thành lập cơ quan báo chí - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-144997-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng