Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang y tế - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang y tế - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-072656-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước; Qua hệ thống bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng