Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-034535-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Phát thanh - truyền hình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng