Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép sử dụng tạm thời đường đô thị ngoài mục đích giao thông - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-004132-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý đường đô thị theo sự phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng