Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-285209-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công Thương; Phòng Kinh tế thị xã, thành phố Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương; Phòng Kinh tế thị xã, thành phố Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Qua bưu điện
+ Nộp trực tiếp tại Phòng Công Thương, Phòng kinh tế thị xã, thành phố Trà Vinh
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng