Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép sản xuất rượu (dưới 03 triệu lít/năm) - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép sản xuất rượu (dưới 03 triệu lít/năm) - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-001668-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Công nghiệp nhẹ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng