Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên) - Bộ Công thương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ 3 triệu lít/năm trở lên) - Bộ Công thương

Số hồ sơ: B-BCT-BS175-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Công nghiệp nhẹ, Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Qua bưu điện
- Nộp trực tiếp tại Bộ Công Thương
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng