Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép ra phụ trương quảng cáo - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép ra phụ trương quảng cáo - Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hồ sơ: B-BTT-042182-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Báo chí
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí xem xét cấp giấy phép cho cơ quan báo chí. Nếu không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng