Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-285773-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị hoặc phòng Kinh tế Hạ tầng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng