Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-257738-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện/Phòng Quản lý đô thị thị xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại ộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện /Phòng Quản lý đô thị thị xã
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng