Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép phương tiện vào, rời cảng, bến thủy nội địa thuộc đường thủy địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép phương tiện vào, rời cảng, bến thủy nội địa thuộc đường thủy địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-079634-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ Đường thủy nội địa.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng đại diện, Văn phòng đại diện - Cảng vụ Đường thủy nội địa.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cảng vụ Đường thủy nội địa.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước.
Thời hạn giải quyết: ‘Trong ngày’ kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng