Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép nâng cấp, cải tạo đường ngang giao cắt giữa đường quốc gia với đường bộ các cấp - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin

Số hồ sơ: B-BGT-041555-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường sắt
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng