Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép lưu hành băng đĩa ca nhạc, sân khấu.Băng đĩa ca nhạc, sân khấu bao gồm băng cat-xet, băng video, đĩa CD, VCD, DVD, CD-Rom, đĩa vi tính, IC chips và các loại vật liệu khác có nội dung ca nhạc, sân khấu, thời trang, thể thao - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép lưu hành băng đĩa ca nhạc, sân khấu.Băng đĩa ca nhạc, sân khấu bao gồm băng cat-xet, băng video, đĩa CD, VCD, DVD, CD-Rom, đĩa vi tính, IC chips và các loại vật liệu khác có nội dung ca nhạc, sân khấu, thời trang, thể thao - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-037857-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng