Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào (đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe cá nhân) - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào (đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe cá nhân) - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-BS155
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao Thông Vận Tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao Thông Vận Tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng