Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép liên vận Việt- Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại - Là xe công vụ - Thừa Thiên Huế

Thông tin

Số hồ sơ: T-TTH-011799-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng