Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép liên vận Việt- Lào cho phương tiện thương mại (trừ phương tiện của các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép liên vận Việt- Lào cho phương tiện thương mại (trừ phương tiện của các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS516
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận Đồng Tháp: số 153, QL.30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng