Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép liên vận cho phương tiện khai thác vận tải giữa Việt Nam và Cam pu chia - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin

Số hồ sơ: B-BGT-009363-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Vận tải – Pháp chế thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Tổng Cục Đường bộ Việt Nam; hoặc
- Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép liên vận Việt Nam – Cam Pu Chia
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng