Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép Lập văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài - Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép Lập văn phòng đại diện của cơ quan báo chí Việt Nam tại nước ngoài - Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hồ sơ: B-BTT-032520-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tuyên giáo Trung ương
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng