Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép Lắp đặt, sử dụng ăng ten thu các chương trình truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép Lắp đặt, sử dụng ăng ten thu các chương trình truyền hình trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-043104-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Phát thanh - truyền hình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Xuất bản Báo chí
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng