Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-058476-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng